Binnenmaas Natuursteen, gevestigd aan Westdijk 9c, 3271 LL Mijnsheerenland, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.binnenmaasnatuursteen.nl

Westdijk 9c, 3271 LL Mijnsheerenland

+31186-601788

info@binnenmaasnatuursteen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Binnenmaas Natuursteen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– Voor- en/of achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@binnenmaasnatuursteen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Binnenmaas Natuursteen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw order/betaling.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

voeren.

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Binnenmaas Natuursteen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor

personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Binnenmaas Natuursteen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Offertes/prijsopgaves: alle verstrekte persoonsgegevens bewaren wij voor maximaal 24 maanden zodat de besproken zaken binnen die termijn nog te vinden zijn. 

Opdrachten: alle verstrekte persoonsgegevens bewaren wij zolang wij voldoende opslagcapaciteit hiervoor hebben. Dit omdat ons product een zeer lange levensduur heeft en het in het belang van de afnemer kan zijn dat wij na jaren nog kunnen opzoeken wat en hoe wij geleverd hebben.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Binnenmaas Natuursteen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u

of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken.

Binnenmaas Natuursteen verzamelt cookies of vergelijkbare technieken om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Binnenmaas Natuursteen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@binnenmaasnatuursteen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Binnenmaas Natuursteen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Binnenmaas Natuursteen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via info@binnenmaasnatuursteen.nl